Nowości

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów - stan na 1.07.2021

I. Zasady ogólne dotyczące egzaminów

 1. Osoba przystępująca do egzaminu powinna zgłosić się na egzamin w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej, tj. maseczkę i rękawiczki.
 2. W przypadku stwierdzenia u osoby egzaminowanej gorączki, kaszlu lub kataru Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze może odmówić przyjęcia na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.
 3. Zaleca się osobom zdającym unikanie osobistych wizyt w Wydziale Obsługi Egzaminów i ustalanie terminów egzaminów poprzez zapisy on-line w systemie Info-Car.
 4. Wstęp na teren WORD mają jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu lub załatwiające sprawę zapisu w WOE. Nie jest dozwolone przebywanie na ternie WORD osób towarzyszących osobom egzaminowanym za wyjątkiem sytuacji udziału w egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego w sytuacjach przewidzianych szczególnymi przepisami. Dopuszcza się również obecność opiekunów osób niepełnosprawnych.
 5. W przypadku egzaminów praktycznych w zakresie kat. A, A2, A1 i AM dopuszczalne jest  używanie dostarczonych przez osobę egzaminowaną atestowanych kasków wyposażonych w system łączności lub atestowanych kasków umożliwiających korzystanie z wyodrębnionego systemu łączności. Łączność między egzaminowanym i egzaminatorem odbywa się wówczas w sposób ustalony przed egzaminem: przy pomocy łączności krótkofalowej lub telefonicznej (z użyciem telefonu zdającego).
 6. Osoby oczekujące na egzamin powinny stosować się do poleceń i oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku.

II. Instrukcja obsługi pojazdów egzaminacyjnych.

 1. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego nakłada się na egzaminatora obowiązek używania maseczki ochronnej oraz rękawic ochronnych dostarczonych przez WORD.
 2. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny kategorii B, B+E, C, C+E, D, T egzaminator odstawia na plac manewrowy pod garaż, gdzie przeszkolony pracownik WORD  dokonuje wstępnej dezynfekcji (nie dotyczy Filii Żagań/Tomaszowo, gdzie dezynfekcji dokonuje egzaminator). Należy zdezynfekować: stacyjkę oraz kluczyk, koło kierownicy wraz z przełącznikami kierunkowskazów i wycieraczek, dźwignię zmiany biegów, wszystkie klamki drzwi od zewnątrz i wewnątrz, elementy regulacji fotela kierowcy i pasażera (fotel przedni), elementy sterowania ustawieniami lusterek zewnętrznych, obudowy lusterek wewnętrznych, dźwignię hamulca pomocniczego, pokrywę silnika w miejscu jej otwierania oraz uchwyt zabezpieczający pokrywę silnika.
 3. W uzasadnionych przypadkach - na wniosek egzaminatora, egzaminatora nadzorującego lub Dyrektora – pojazd może zostać podany dodatkowym czynnościom odkażającym.
 4. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny w kategorii motocyklowej AM, A1, A2, A należy odstawić pod garaż obsługi, gdzie będzie on podlegał dezynfekcji. Pracownik Wydziału Administracyjnego ma obowiązek zdezynfekować: kierownicę oraz elementy sterowania, stacyjkę oraz kluczyk, dźwignię sprzęgła i hamulca ręcznego, siedzisko:
  - w przypadku używania kasku ochronnego należącego do WORD należy również dokonać dodatkowego odkażania kasku ochronnego wraz z urządzeniem do łączności,
  - należy poddać dezynfekcji ochraniacze na kolana i łokcie.
 5. Powyższe zasady dotyczą również pojazdów podstawionych przez ośrodki szkolenia kierowców. Obowiązek przygotowania tych pojazdów na wyżej wymienionych zasadach spoczywa na podmiocie podstawiającym pojazd. W Filii WORD Żagań/Tomaszowo bieżącą dezynfekcję przeprowadza opiekun podstawionego pojazdu (instruktor lub właściciel ośrodka szkolenia).
 6. Wszelkie materiały użyte do dezynfekcji, opisane w pkt. 2-5 należy zabezpieczyć i składować w oddzielnym pojemniku. 

Ważne informacje! Wznowienie egzaminów kat. motocyklowych

Od dnia 12 kwietnia 2021r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wznowił egzaminowanie praktyczne w zakresie kategorii A prawa jazdy.
W związku z tym zachęcamy do korzystania (tak, jak w poprzednim okresie) z własnego stroju ochronnego a ponadto odpowiedniego kasku ochronnego.
Przypominamy, że odpowiedni kask motocyklowy to ten, który spełnia określone warunki i jest homologowany.   
Kaski motocyklowe, które można użytkować jeżdżąc po drogach Unii Europejskiej, muszą spełniać normę ECE 22.05. Informacje o tym, że kask jest homologowany, znajdziemy na skorupie i na pasku.
Na rynku możemy znaleźć kaski z oznaczeniem zgodności europejskiej CE. Nie jest ona równoznaczna z uzyskaniem homologacji. Kask wyłącznie z symbolem CE zapewne nie spełnia standardów ECE 22.05 i nie powinniśmy brać go pod uwagę. Bywa że niektórzy producenci chwalą się, że ich kask posiada ten certyfikat. Tymczasem to nic innego jak oznaczenie, że dany produkt spełnia wszystkie normy i dyrektywy Unii Europejskiej, które obejmują ochronę środowiska i zdrowia, a także bezpieczeństwo użytkowania. CE nie ma nic wspólnego z homologacją ECE. Posiadanie przez kask jedynie certyfikatu CE zupełnie wyłącza go z ruchu drogowego. Z takim kaskiem osoba przystępująca do egzaminu nie będzie dopuszczona. Może jednak w takim przypadku przystąpić do egzaminu w kasku, którego właścicielem jest tut. WORD.
Kask homologowany, pasek i wizjer muszą posiadać znak homologacji typu. Zgodnie z regulaminem ONZ Nr 22 może zawierać duże E w okręgu, po którym następuje liczba (np. E20 – Polska), po nim powinna znajdować się seria cyfr i liter, zawierająca szczegóły dotyczące homologacji typu.
Nowe zasady certyfikowania kasków legitymujące się oznaczeniem pt.”ECE 22.06″ zostaną wprowadzone najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Co ciekawe nową normę będą musiały spełniać nie tylko kaski, ale i akcesoria, które będziemy dołączać do kasku: np. dedykowane interkomy. Poza tym najważniejszą zmianą będzie rozszerzenie testów zderzeniowych – dzięki temu produkty testowane będą musiały być bezpieczniejsze.
Podsumowując:
 1. Kask motocyklowy musi posiadać atest ECE R22-05, który jest wymagany w Polsce.
 2. Jeśli dodatkowo posiada certyfikat Snell to bardzo dobrze – mamy pewność, że ten kask zdał bardziej rygorystyczne testy i będzie chronić znacznie lepiej niż kask z samym ECE R22-05.
 3. Jeśli kask nie zdał testów ECE (nie posiada naklejki z informacją), nawet nie warto wkładać takiego kasku na głowę! Sam certyfikat CE (bez ECE) nie wystarczy! Taki kask nie będzie chronił.

Obowiązkowe maski i rękawiczki. Zakaz przebywania na terenie WORD.

 • 11-08-2020
Przypominamy, iż na terenie WORD obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek oraz jednorazowych rękawiczek ochronnych (nie mogą to być rękawiczki foliowe).
 
Przypominamy również, iż na terenie WORD mogą przebywać jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu lub załatwiające sprawę zapisu w WOE. Nie jest dozwolone przebywanie na ternie WORD osób towarzyszących osobom egzaminowanym z wyjątkiem opiekunów osób niepełnosprawnych oraz sytuacji przewidzianych szczególnymi przepisami tj. udziału w egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego.

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów

I. Zasady ogólne dotyczące egzaminów

 1. Osoba przystępująca do egzaminu powinna zgłosić się na egzamin w dobrym stanie zdrowia oraz bezwzględnie być wyposażona w środki ochrony osobistej, tj. maseczkę i rękawiczki.
 2. Osoba przed przystąpieniem do egzaminu ma obowiązek wypełnić oraz podpisać „Ankietę wstępnej kwalifikacji” oraz „Wniosek/Oświadczenie osoby zdającej egzamin państwowy na prawo jazdy”. Zgoda wyrażona we Wniosku/Oświadczeniu jest podstawą do dopuszczenia do egzaminu na prawo jazdy. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze w przypadku oceny, iż udział zdającego w egzaminie może nieść zagrożenie dla osób pracujących lub korzystających z usług Ośrodka może odmówić egzaminowania takiej osoby. Opłata za egzamin podlega wówczas zwrotowi lub wykorzystaniu w późniejszym terminie.
 3. Wzór Ankiety i Oświadczenia/Wniosku jest prezentowany poniżej. Preferowana jest sytuacja, gdzie osoba składająca egzamin wydrukuje wcześniej wniosek (pobierz tutaj), wypełni go i odda egzaminatorowi bezpośrednio przed egzaminem. W innym przypadku wniosek taki można wypełnić w tut. WORD. Druki będą dostępne w sali oczekiwań.W przypadku stwierdzenia u siebie objawów choroby osoba egzaminowana ma prawo do zmiany terminu egzaminu przed wyznaczoną godziną egzaminu bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.
 4. W przypadku stwierdzenia u osoby egzaminowanej gorączki, kaszlu lub kataru Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze może odmówić przyjęcia na egzamin bez konsekwencji utraty opłaty za egzamin.
 5. Zaleca się osobom zdającym unikanie osobistych wizyt w Wydziale Obsługi Egzaminów i ustalanie terminów egzaminów poprzez zapisy on-line w systemie Info-Car lub procedurę zapisu telefonicznego. Kontakt osobisty z WOE w celu ustalenia terminu egzaminu jest możliwy tylko w sytuacjach wyjątkowych.
 6. Wstęp na teren WORD mają jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu lub załatwiające sprawę zapisu w WOE. Nie jest dozwolone przebywanie na ternie WORD osób towarzyszących osobom egzaminowanym za wyjątkiem sytuacji udziału w egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego w sytuacjach przewidzianych szczególnymi przepisami. Dopuszcza się również obecność opiekunów osób niepełnosprawnych.
 7. W przypadku egzaminów praktycznych w zakresie kat. A, A2, A1 i AM dopuszczalne jest  używanie dostarczonych przez osobę egzaminowaną atestowanych kasków wyposażonych w system łączności lub atestowanych kasków umożliwiających korzystanie z wyodrębnionego systemu łączności. Łączność między egzaminowanym i egzaminatorem odbywa się wówczas w sposób ustalony przed egzaminem: przy pomocy łączności krótkofalowej lub telefonicznej (z użyciem telefonu zdającego).
 8. Osoby oczekujące na egzamin powinny stosować się do poleceń i oznakowania umieszczonego wewnątrz budynku.

II. Instrukcja obsługi pojazdów egzaminacyjnych.

 1. Podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu państwowego nakłada się na egzaminatora obowiązek używania łącznie: maseczki ochronnej, rękawic ochronnych oraz przyłbicy dostarczonych przez WORD.
 2. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny kategorii B, B+E, C, C+E, D, T egzaminator odstawia na plac manewrowy pod garaż, gdzie przeszkolony pracownik WORD  dokonuje wstępnej dezynfekcji (nie dotyczy Filii Żagań/Tomaszowo, gdzie dezynfekcji dokonuje egzaminator). Należy zdezynfekować: stacyjkę oraz kluczyk, koło kierownicy wraz z przełącznikami kierunkowskazów i wycieraczek, dźwignię zmiany biegów, wszystkie klamki drzwi od zewnątrz i wewnątrz, elementy regulacji, fotela kierowcy i pasażera (fotel przedni), elementy sterowania ustawieniami lusterek zewnętrznych, obudowy lusterek wewnętrznych, dźwignię hamulca pomocniczego, pokrywę silnika w miejscu jej otwierania oraz uchwyt zabezpieczający pokrywę silnika. Materiały użyte do odkażania należy umieścić w specjalnym worku przypisanym do pojazdu egzaminacyjnego.
 3. W uzasadnionych przypadkach - na wniosek egzaminatora, egzaminatora nadzorującego lub Dyrektora – pojazd może zostać podany dodatkowym czynnościom odkażającym.
 4. Pojazdy uczestniczące w egzaminach będą podlegały dodatkowemu odkażaniu przez pracowników Wydziału Administracyjnego zgodnie z harmonogramem przerw technicznych, wprowadzonym przez Dyrektora, nie rzadziej niż raz na dzień egzaminacyjny.
 5. Każdy pojazd egzaminacyjny jest wyposażony w ręcznik papierowy oraz pojemnik z płynem dezynfekującym oraz worek plastikowy na zużyte ręczniki.
 6. Po każdym egzaminie praktycznym pojazd egzaminacyjny w kategorii motocyklowej AM, A1, A2, A należy odstawić pod garaż obsługi, gdzie będzie on podlegał dezynfekcji. Pracownik Wydziału Administracyjnego ma obowiązek zdezynfekować: kierownicę oraz elementy sterowania, stacyjkę oraz kluczyk, dźwignię sprzęgła i hamulca ręcznego, siedzisko:
  - w przypadku używania kasku ochronnego należącego do WORD należy również dokonać dodatkowego odkażania kasku ochronnego wraz z urządzeniem do łączności,
  - należy poddać dezynfekcji ochraniacze na kolana i łokcie.
 7. Powyższe zasady dotyczą również pojazdów podstawionych przez ośrodki szkolenia kierowców. Obowiązek przygotowania tych pojazdów na wyżej wymienionych zasadach spoczywa na podmiocie podstawiającym pojazd. W Filii WORD Żagań/Tomaszowo bieżącą dezynfekcję przeprowadza opiekun podstawionego pojazdu (instruktor lub właściciel ośrodka szkolenia).
 8. Wszelkie materiały użyte do dezynfekcji, opisane w pkt. 2-7 należy zabezpieczyć i składować w oddzielnym pojemniku. 

Załączniki

Rezerwacja placu manewrowego

WORD Zielona Góra informuje, że począwszy od miesiąca czerwca będzie istniała możliwość rezerwacji placu manewrowego w Zielonej Górze od poniedzialku do czwartku na godzinę 15.30 oraz 16.30.

Masz problem z czytaniem, nie nadążasz za tempem egzaminu?

W WORD Zielona Góra istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu teoretycznego dla osób dyslektycznych lub mających trudności z czytaniem z innych przyczyn, z wykorzystaniem pomocy lektora.
 
czytaj dalej

Ograniczenia dotyczące zapisów na egzamin

Wprowadza się ograniczenia dotyczące obsługi zapisów na egzaminy i uzyskiwania informacji o egzaminach dokonywane przez inne osoby niż te których dane dotyczą.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze na podstawie zaleceń Inspektora Ochrony Danych Osobowych związanych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wprowadza ograniczenia dotyczące obsługi zapisów na egzaminy i uzyskiwania informacji o egzaminach dokonywane przez inne osoby niż te których dane dotyczą.
 
            Każda osoba zapisująca się na egzamin zobowiązana jest okazać pracownikowi WORD dokument zawierający wizerunek  i numer pesel w celu jej identyfikacji. Dodatkowo przy pierwszym  zapisie wymagane jest podanie numeru PKK.
 
            Warunkiem dokonania zapisu na egzamin lub uzyskania informacji o egzaminie w WORD przez osobę inną niż ta, której dane dotyczą, będzie możliwe po okazaniu pracownikowi WORD pisemnego upoważnienia wystawionego dla tej osoby. Pracownik WORD ma prawo żądać okazania przez osobę upoważnioną dokumentu zawierającego jej wizerunek oraz dane zawarte w upoważnieniu.
 
 
DYREKTOR WORD
RAFAŁ GAJEWSKI

Załączniki